Formularz zgłoszeniowy

Upowszechnianie standardów zarządzania klastrem

Termin warsztatu
PIERWSZA LOKALIZACJA - PROSZĘ ZAZNACZYĆ X PRZY JEDNYM Z WYBRANYCH TERMINÓW ORAZ LOKALIZACJI:
ALTERNATYWNA LOKALIZACJA - PROSZĘ ZAZNACZYĆ X PRZY DRUGIM Z WYBRANYCH TERMINÓW ORAZ LOKALIZACJI (w przypadku braku miejsc w pierwszej wskazanej lokalizacji będzie możliwość uczestnictwa w zajęciach w drugim wskazanym terminie i miejscu).
Uczestnik warsztatu:
Imię i nazwisko
Adres poczty elektronicznej
Telefon kontaktowy
Pełniona funkcja w klastrze
Status uczestnika (proszę zaznaczyć właściwe)*
Koordynator Klastra (delegujący uczestnika)
Nazwa
Adres


Adres e-mail instytucji

*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zakłada się, że w warsztatach udział weźmie jeden przedstawiciel koordynatora każdego klastra. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość udziału dodatkowego uczestnika wskazanego w karcie zgłoszenia jako rezerwowy uczestnik, w związku z tym istotne jest wyraźne wskazanie w formularzu kolejności zapisów.

Oświadczam, że biorę udział w warsztacie jako reprezentant oddelegowany przez wskazaną wyżej instytucję będącą Koordynatorem Klastra
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji spraw związanych z warsztatem „Upowszechnianie standardów zarzadzania klastrem” zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem tak zebranych danych osobowych w zbiorze danych osobowych jest:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa


Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji warsztatu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych przez osoby jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w warsztacie.