Ankieta

ANKIETA DLA UCZESTNIKA WARSZTATÓW „POPULARYZACJA STANDARDÓW ZARZĄDZANIA KLASTREM”
1. NAZWA reprezentowanego Klastra:
2. Nazwa Koordynatora Klastra (instytucji)
3. Imię i nazwisko reprezentanta Klastra

Pełniona w klastrze funkcja (proszę wybrać właściwą odpowiedź):
4. Czy znane jest Panu/Pani zagadnienie „Standardy Zarządzania Klastrem”? (proszę wybrać właściwą odpowiedź)
5. Czy reprezentowany przez Pana/Panią Klaster realizuje kompleksowy proces wdrażania standardów Klastra według podręcznika PARP „Standardy Zarządzania Klastrem” (2015 lub 2016)? (proszę wybrać właściwą odpowiedź)
6. Czy Koordynator Klastra w ramach swoich działań posiada lub realizuje: (proszę wybrać właściwe odpowiedzi w ramach poszczególnych obszarów)

w ramach obszaru „Organizacja”
Podstawy organizacyjne działania:
a. Czy Państwa Klaster posiada zdefiniowany zakres obowiązków i uprawnień koordynatora?
b.
Czy Państwa Klaster posiada zdefiniowaną strukturę organizacyjną klastra?
Jeżeli TAK gdzie jest ona dostępna
c. Czy Państwa Klaster posiada aktualną bazę danych o członkach klastra?
d. Czy Państwa Klaster posiada system zapobiegania konfliktom interesu w klastrze?
Strategia działania:
e. Czy Państwa Klaster posiada strategię rozwoju oraz plan działania?
f. Czy Koordynator Klastra przestrzega zapisów obowiązujących dokumentów klastra?

w ramach obszaru „Zasoby”
Zasoby finansowe:
a. Czy Klaster posiada stabilność finansową?
b. Czy w Klastrze funkcjonuje transparentność operacji finansowych?
Zasoby Infrastrukturalne:
c.
Czy Państwa Klaster posiada własne biuro?
W przypadku odpowiedzi TAK: Czy do biura mają dostęp członkowie Klastra?
d. Czy Państwa Klaster posiada w swoich zasobach dostępność do infrastruktury laboratoryjnej/badawczej?
Zasoby ludzkie i informacyjne:
e.
Czy członkowie Państwa Klastra mają dostęp do dedykowanych zasobów ludzkich (menadżer, animator, Prezes, Kierownik grupy roboczej etc.)?
W przypadku odpowiedzi TAK: Gdzie jest uwidoczniony wykaz kluczowych zasobów Państwa Klastra?
f. Czy w Państwa Klastrze są realizowane zadania związane z podnoszeniem umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania klastrem np. poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach etc?

w ramach obszaru „Procesy”
Procesy marketingowe
a. Czy Państwa klaster posiada wspólny system identyfikacji wizualnej (strona internetowa, logotyp, księga znaków, znaki towarowe Klastra etc.)?
b. Czy Koordynator Państwa Klastra inicjuje i wspiera działalność targowo-wystawienniczą?
c. Czy Państwa Klaster posiada wielojęzyczną stronę internetową?
Procesy komunikacji wewnętrznej
d.
Czy Koordynator Państwa Klastra stosuje różnorodne narzędzia i formy komunikacji z członkami klastra?
jeżeli TAK to jakie?
e. Czy Koordynator Klastra podejmuje działania na rzecz integracji członków Klastra?
f. Czy Koordynator Klastra powołuje grupy tematyczne/robocze np. na potrzeby projektów?
Procesy rozwoju Klastra
g. Czy Koordynator Klastra prowadzi monitoring i ewaluację realizacji strategii Klastra?
h. Czy Koordynator Klastra prowadzi politykę otwartości struktury klastrowej?
i. Czy Koordynator Klastra posiada wdrożone mechanizmy zarządzania jakością?
Procesy wsparcia działalności B+R+I, transfer technologii w klastrze
j.
Czy w Państwa Klastrze odbywa się proces wspierania innowacji w klastrze przez koordynatora?
jeżeli TAK to przy pomocy jakich narzędzi?
Procesy związane z zasadami zrównoważonego rozwoju
k. Czy Koordynator Klastra realizuje działania związane z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)?
l. Czy Koordynator Klastra upowszechniania działania pro środowiskowe?

w ramach obszaru „Usługi na rzecz członków Klastra”
Finansowanie projektów
a. Czy Koordynator Klastra pozyskuje zewnętrzne źródła finansowania działań Klastra?
Aktywność rynkowa Klastra:
b. Czy Koordynator Klastra wspiera członków klastra w zakresie istniejących łańcuchów wartości rynkowych (np. prowadzi grupę zakupową etc)?
c.
Czy Koordynator Klastra wspiera udział w przetargach publicznych lub konkursach?
jeżeli TAK to w jaki sposób?
Wymiana doświadczeń i networking/matchmaking
d. Czy Koordynator Klastra wspiera działania networkingu i matchmakingu?
Rozwój zasobów ludzkich
e.
Czy Koordynator Klastra wspiera rozwijanie umiejętności i wiedzy członków Klastra?
jeżeli TAK, to przy pomocy jakich narzędzi? (np. Baza wiedzy, inne)
Internacjonalizacja Klastra
f.
Czy Koordynator Klastra wspiera proces internacjonalizacji Klastra?
jeżeli TAK, to w jaki sposób?
g. Czy Koordynator Klastra udostępnia informację nt. klastra w językach obcych?

w ramach obszaru „Współpraca z otoczeniem”
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
a. Czy Koordynator nawiązuje trwałą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego?
Współpraca z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu
b. Czy Koordynator nawiązuje trwałą współpracę z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu w ramach regionalnego sytemu innowacji?
Współpraca z klastrami
c. Czy Klaster współpracuje z innymi klastrami?
Rozpoznawalność klastra i jego osiągnięć
d.
Czy Klaster jest obecny w mediach?
jeśli TAK to w jakich?
e. Czy Klaster jest rozpoznawalny przez organizacje realizujące politykę klastrową (np. Ministerstwo Rozwoju, Urząd Marszałkowski)?
f. Czy dane Klastra są umieszczone na mapie klastrów?
g.
Czy Klaster posiada odznakę jakości ESCA?
W przypadku odpowiedzi TAK proszę zaznaczyć jaką:
h. Czy w Klastrze jest osoba pełniąca rolę animatora klastra?

7.

Proszę o ocenę każdego z obszarów działalności klastra pod względem ich wpływu na dalszy dynamiczny rozwój organizacji (udzielenie odpowiedzi następuje poprzez wybranie pola odpowiadającego właściwej ocenie uczestnika - wg. dostępnej skali)

Obszary Ocena
Organizacja
Zasoby
Procesy
Usługi na rzecz członków Klastra
Współpraca z otoczeniem
Udzielone oceny nie mogą się powtarzać!